Algemene Voorwaarden
PRAKTIJK FEELING-FINE  
(Massage)therapie |  Triggerpoints | Coaching | Chronische pijnklachten en -aandoeningen

(Versie februari 2020)

PRAKTIJK FEELING-FINE is een eenmanszaak gedreven door Eline Dominicus, opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
66767148.
PRAKTIJK FEELING-FINE werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

PRAKTIJK FEELING-FINE
Hontestraat 37
4388 RZ Oost-Souburg

www.feeling-fine.nl
info@feeling-fine.nl

M. 06 – 42 21 89 81
_________________________________________________________________

1. Definities

a)     Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

b)     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

c)      Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

d)     Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die PRAKTIJK FEELING-FINE ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

e)      Offerte: Elke aanbieding van PRAKTIJK FEELING-FINE die wordt gedaan aan opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.

f)       Opdracht: De dienstverlening of het product dat door PRAKTIJK FEELING-FINE geleverd wordt. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van dienst(en) en product(en) worden daaronder mede verstaan: ‘Trajecten’, ‘1-op-1 coaching of sessies’, workshops, seminars, trainingen, etc.

g)      Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie PRAKTIJK FEELING-FINE de overeenkomst sluit.

h)     Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.

i)       Schriftelijk: Alle communicatie tussen PRAKTIJK FEELING-FINE die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.

j)       Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen PRAKTIJK FEELING-FINE en opdrachtgever waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst of product PRAKTIJK FEELING-FINE tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.

k)      Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PRAKTIJK FEELING-FINE geen invloed kan uitoefenen en waardoor PRAKTIJK FEELING-FINE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.

l)       Partijen: PRAKTIJK FEELING-FINE en de opdrachtgever samen.

m)    Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken.

2. Algemeen

1.      PRAKTIJK FEELING-FINE richt zich met name op het helpen van patiënten op het gebied van massagetherapie, het behandelen van chronische pijnklachten/aandoeningen middels coaching en pijnloze behandeling van triggerpoints in een behandeltraject, alles in de meest ruime zin van het woord.

2.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (toekomstige) aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PRAKTIJK FEELING-FINE en een opdrachtgever, waarop PRAKTIJK FEELING-FINE deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

3.      Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

4.      Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijke dan wel mondelinge goedkeurende opdrachtverstrekking met PRAKTIJK FEELING-FINE, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst PRAKTIJK FEELING-FINE altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.

5.      Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met PRAKTIJK FEELING-FINE, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

6.      Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

7.      Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

8.      Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Totstandkoming overeenkomst

1.      De overeenkomst komt tot stand na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van PRAKTIJK FEELING-FINE inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.  

2.      Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.

3.      PRAKTIJK FEELING-FINE kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.      Alle offertes en prijsopgaven door PRAKTIJK FEELING-FINE zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

5.      Eveneens heeft PRAKTIJK FEELING-FINE te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren. De opdrachtgever heeft dan nadat dit kenbaar is gemaakt 7 dagen het recht om af te zien van de overeenkomst. Een jaarlijkse indexering, maar ook indien aantoonbaar inkoopprijzen zijn verhoogd, zijn altijd redenen tot een prijswijziging en geven de opdrachtgever iet het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.      De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.

7.      Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is PRAKTIJK FEELING-FINE daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij PRAKTIJK FEELING-FINE anders aangeeft.

8.      Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

9.      De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan PRAKTIJK FEELING-FINE verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

4. De uitvoering van de overeenkomst

1.      PRAKTIJK FEELING-FINE zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).

2.      De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van PRAKTIJK FEELING-FINE.

3.      Van de opdrachtgever wordt volledige commitment verwacht, omdat dit noodzakelijk is voor het welslagen van de behandelingen.

4.      Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.      De behandeltrajecten die PRAKTIJK FEELING-FINE uitvoert, kunnen tot positieve (neven)effecten leiden. Denk hierbij aan dat de opdrachtgever meer leiderschap toont, kiest voor zichzelf tot het verbreken van relaties of het aangaan van een nieuwe functie.  Mochten deze beslissingen/eigen initiatieven van de opdrachtgever op enigerlei wijze negatieve gevolgen hebben, dan kan PRAKTIJK FEELING-FINE hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6.      PRAKTIJK FEELING-FINE heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.

7.      De looptijd en duur van de overeenkomst kan verschillen en wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.

5.  Inschakelen van derden

1.      PRAKTIJK FEELING-FINE heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.      Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal PRAKTIJK FEELING-FINE zo nodig communiceren.

6.  Betaling(svoorwaarden)

1.      PRAKTIJK FEELING-FINE houdt een betaaltermijn aan van 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.

2.      Betalingen dienen te worden voldaan zoals overeengekomen tijdens de totstandkoming van de besproken overeenkomst, maar in ieder geval minimaal 24 uur voor aanvang van de dienst of product.

3.      Facturatie gebeurt altijd vooraf, tenzij partijen hier vooraf andere afspraken over hebben gemaakt.

4.      In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

5.      Als de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om boetevrij het op dat moment resterende bedrag af te lossen (de administratiekosten worden nog wel gefactureerd).  Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.

6.      De eventuele kosten die PRAKTIJK FEELING-FINE voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.

7.      Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.      Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door PRAKTIJK FEELING-FINE een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9.      Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft PRAKTIJK FEELING-FINE het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. PRAKTIJK FEELING-FINE is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

10.   Indien hetgeen in artikel 8, lid 7, zich voordoet, heeft PRAKTIJK FEELING-FINE het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.

11.   Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

12.   Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft PRAKTIJK FEELING-FINE het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.

13.   Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij PRAKTIJK FEELING-FINE. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

14.   Bij bestaande klanten kan PRAKTIJK FEELING-FINE besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

7. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

1.      Zowel PRAKTIJK FEELING-FINE als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;

i)       een verzoek tot faillissement;

ii)      (voorlopige) surseance;

iii)     of schuldsanering;

wordt ingediend, zonder enige verplichting van PRAKTIJK FEELING-FINE tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

2.      De opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren.
Annulering is een feit als PRAKTIJK FEELING-FINE de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

3.      PRAKTIJK FEELING-FINE heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit alle tot dan toe kosten en de redelijke kosten van gederfde winst.

4.      Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft PRAKTIJK FEELING-FINE dan ook het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. Alleen PRAKTIJK FEELING-FINE kan hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken te maken.

5.      PRAKTIJK FEELING-FINE heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

6.      Is PRAKTIJK FEELING-FINE toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal PRAKTIJK FEELING-FINE zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. PRAKTIJK FEELING-FINE zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

 

 

8. Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht

 Bij levering van (digitale) producten:

1.      Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in:
a. op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever; of
b. een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan PRAKTIJK FEELING-FINE bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2.      Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan PRAKTIJK FEELING-FINE.

3.      Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen met behulp van het modelformulier.

4.      Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de opdrachtgever het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.      Indien de opdrachtgever na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de PRAKTIJK FEELING-FINE heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Bij levering van diensten:

6.      Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

7.      Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door de PRAKTIJK FEELING-FINE bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

8.      Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9.      Als de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal PRAKTIJK FEELING-FINE dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door PRAKTIJK FEELING-FINE of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

10.   Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

11.   Voor zover van toepassing, is bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever zelf, de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

12.   Opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door PRAKTIJK FEELING-FINE niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

13.   PRAKTIJK FEELING-FINE kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor producten en diensten zoals omschreven in lid 14 en 15.

14.   De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de opdrachtgever dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

15.   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren (online) producten waarvan de digitale inhoud niet op een materiële drager is geleverd en diensten die direct worden geleverd, voor zover:
- de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de opdrachtgever; en
- de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

 

9. Overmacht

1.      PRAKTIJK FEELING-FINE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2.      PRAKTIJK FEELING-FINE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3.      Als PRAKTIJK FEELING-FINE ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft PRAKTIJK FEELING-FINE het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

4.      In geval van overmacht zal PRAKTIJK FEELING-FINE zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

10. Aansprakelijkheid

1.      Indien PRAKTIJK FEELING-FINE aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor: 
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door de opdrachtgever ter hand zijn gesteld;
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c. fouten of tekortkomingen van door of namens  PRAKTIJK FEELING-FINE ingeschakelde derden;
d. Overmachtssituaties;
tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.

2.      In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is PRAKTIJK FEELING-FINE slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en mocht dit onverhoopt niet zo zijn, tot vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3.      Aansprakelijkheid van PRAKTIJK FEELING-FINE, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is geheel uitgesloten.

4.      Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van PRAKTIJK FEELING-FINE of er een wettelijke verplichting hiertoe geldt, is de aansprakelijkheid van PRAKTIJK FEELING-FINE tot de vergoeding van PRAKTIJK FEELING-FINE voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.      PRAKTIJK FEELING-FINE is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van door PRAKTIJK FEELING-FINE ingeschakelde derden, ongeacht of deze derden op advies of met toestemming van de opdrachtgever zijn ingeschakeld. 

6.      De opdrachtgever vrijwaart PRAKTIJK FEELING-FINE tegen en stelt PRAKTIJK FEELING-FINE schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

7.      Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 

11. Welzijn

1.      De opdrachtgever verklaart zichzelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de desbetreffende diensten en producten van PRAKTIJK FEELING-FINE.

2.      Als de opdrachtgever twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst en/of aankoop van een product, uit oogpunt van zijn/haar welzijn, is het oordeel van PRAKTIJK FEELING-FINE doorslaggevend.

3.      De opdrachtgever is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na het gebruik van de diensten & producten van PRAKTIJK FEELING-FINE en kan PRAKTIJK FEELING-FINE niet aansprakelijk stellen voor het correct dan wel incorrect toepassen van alle aan PRAKTIJK FEELING-FINE gerelateerde diensten en producten.

 

12. Klachten en reclame

1.      De opdrachtgever dient bij een (mogelijk) tekortschieten van PRAKTIJK FEELING-FINE in de uitvoering van de overeenkomst, PRAKTIJK FEELING-FINE hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.

2.      PRAKTIJK FEELING-FINE moet eerst in de gelegenheid worden gesteld de tekortkoming(en) binnen een redelijke termijn te herstellen. 

3.      Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

4.      Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.      PRAKTIJK FEELING-FINE is aangesloten bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. PRAKTIJK FEELING-FINE zal eerst de klacht proberen minnelijk op te lossen. Mochten partijen niet tot een tevreden afhandeling komen, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te legen aan de klachtencommissie.

 

13. Geheimhouding en privacy/AVG

1.      Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.

2.      Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3.       De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
- PRAKTIJK FEELING-FINE verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
- de informatie algemeen bekend wordt;
- PRAKTIJK FEELING-FINE optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4.      Persoonsgegevens die PRAKTIJK FEELING-FINE verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. PRAKTIJK FEELING-FINE houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

14. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

1.      PRAKTIJK FEELING-FINE is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.      Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

3.      De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van PRAKTIJK FEELING-FINE.

 

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1.    Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

2.    Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

3.    De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van PRAKTIJK FEELING-FINE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. PRAKTIJK FEELING-FINE behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

4.    Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.